การทรงเรียกของพระเจ้าให้อยู่ในการรักษาและความสามัคคี

การทรงเรียกของพระเจ้าให้อยู่ในการรักษาและความสามัคคี

แผนกอเมริกาเหนือยืนหยัดสนับสนุนหลักการที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงการประชุมสามัญ “มนุษยชาติหนึ่งเดียว: ถ้อยแถลงด้านมนุษยสัมพันธ์ที่กล่าวถึงการเหยียดเชื้อชาติ วรรณะ ลัทธิชนเผ่า และชาติพันธุ์นิยม” เอกสารนี้เสนอการตอบสนองตามพระคัมภีร์ต่อประเด็นเฉพาะของ NAD ปรับบริบทของเอกสาร “One Humanity” ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของอเมริกาเหนือ และสะท้อนความเข้าใจตามพระคัมภีร์อย่างซื่อสัตย์เกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมและความรับผิดชอบของคริสเตียน [1]

พระเจ้าเป็นผู้สร้างมวลมนุษยชาติ และเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้า

 พวกเราทุกคนมีค่าเท่ากัน และเราเฉลิมฉลองในความแตกต่างที่สืบทอดมาและได้มาของกันและกัน พระเจ้าทรงบังคับเราให้รักและเคารพผู้อื่น ถือว่าพวกเขาเท่าเทียมกันและผดุงความยุติธรรม พระเจ้าของเราเป็นทั้งความรักและความยุติธรรม และทรงเรียกทุกคนให้ดำเนินชีวิตด้วยความรักและความยุติธรรม “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี พระเจ้าทรงเรียกร้องอะไรจากเจ้า นอกจากทำอย่างยุติธรรม รักความเมตตา และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจกับพระเจ้าของเจ้า” (มีคาห์ 6:8, NKJV).

ในฐานะ Seventh-day Adventists เราตระหนักดีว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และการตัดสินใจในดินแดนของฝ่ายอเมริกาเหนือ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากหลักการและแนวปฏิบัติในยุคอาณานิคม ได้เปิดโอกาสให้มีการกดขี่ทางโครงสร้าง สังคม และสถาบันต่อประชากรชายขอบ ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและคนผิวสี ความอยุติธรรมเหล่านี้ยังคงสร้างความเสียหายต่อสังคมและนิกายของเราในปัจจุบันและขัดต่อความเชื่อในพระคัมภีร์ของเรา สิ่งเหล่านี้ทำลายสุขภาพด้านจิตใจ สังคม ร่างกาย และจิตวิญญาณของชุมชนใดๆ และเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นของการเป็นเหมือนพระคริสต์ ในการไม่สนับสนุนในนามของผู้ที่ถูกมองข้าม เพิกเฉย หรือถูกกีดกัน (สดุดี 82:3) เรารับทราบว่าในฐานะคริสตจักร เรามักนิ่งเฉยที่จะจัดการกับการเลือกปฏิบัติเหล่านี้

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเรา และการตอบสนองต่อความอยุติธรรมของเราต้องเป็นไปตามหลักการของพระองค์ พระองค์ติเตียนผู้ที่กดขี่ ลดค่า และตีราคาผู้อื่น (ลูกา 11:42-44) ไม่มีที่สำหรับพฤติกรรมเหล่านี้—ส่วนตัวหรือโดยรวม—ในหมู่ผู้ติดตามพระองค์ ดังนั้น เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงทำ เราต้องยืนหยัดเคียงข้างและเพื่อคนชายขอบ เมื่อเราไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพ หรือปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดที่กระทำต่อพวกเขา เราก็มีความผิดฐานปฏิบัติต่อพระเจ้าในทางที่ผิด (ยรม.22:16) ถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้อง เราก็ทำบาป (ยากอบ 4:17) เราต้องพูดและดำเนินการต่อต้านความอยุติธรรมทางเชื้อชาติ ความไม่เท่าเทียมทางประวัติศาสตร์ และการใช้อำนาจโดยมิชอบ ความรักจะควบคุมการกระทำของเราเมื่อเรายืนอยู่ในช่องว่างสำหรับผู้ที่ถูกทำร้าย (ยอห์น 13:34)

ตามประเพณีของผู้บุกเบิกของเราที่ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ

 ในจัตุรัสสาธารณะ (Review and Herald, 5 มิถุนายน 1900; The Southern Work, pp. 9-15) เราจะมีส่วนร่วมอย่างรอบคอบกับผู้ที่พยายามย้อนกลับและเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ แห่งการกดขี่ (มธ. 25:45; ยากอบ 2:26) เอลเลน ไวท์กล่าวว่า “พระผู้ช่วยให้รอดทรงคลุกคลีกับผู้คนในฐานะผู้ปรารถนาดีต่อพวกเขา…” (The Ministry of Healing, p. 143) ดังนั้นเราจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเป็นพยานที่มีมโนธรรมของสมาชิกของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวของเรา ซึ่งสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการรื้อทำลายนโยบายและการปฏิบัติที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ดังกล่าวโดยไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งปฏิเสธความเป็นหนึ่งเดียวของเรา การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตามการเรียกร้องในพระคัมภีร์ของมีคาห์ 6:6-8 และอิสยาห์ 58

ในฐานะชุมชนฝ่ายอเมริกาเหนือ เราขอเชิญสมาชิกของเราให้รักษาคำมั่นสัญญาของผู้สร้างที่มีต่อมนุษยชาติ และยืนยันคำมั่นสัญญาของเราในการแสวงหาโอกาสที่จะเข้าใจคุณค่า ความสนใจ ความเหมือนกันทางวัฒนธรรมและความแตกต่างที่มีร่วมกันของเรา (คส. 3:11) เราจะมุ่งมั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่โอบรับ เฉลิมฉลอง และให้คุณค่ากับความหลากหลาย[2] (1 คร 12:12-14) และพยายามปิดช่องว่างระหว่างเรา ดังนั้นเราจึงขอให้สมาชิกและผู้นำของเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง[3]และต่อต้านความไม่อดทนในคริสตจักรและสถาบันของเราและต่อบุตรธิดาทุกคนของพระเจ้า—เพราะเราทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ (กท.3:26-29; อฟ.4:1-6) นอกจากนี้ เรายังขอร้องหน่วยงานคริสตจักรของเราให้พัฒนากลยุทธ์เชิงรุก ใช้นโยบาย และสนับสนุนความคิดริเริ่มในท้องถิ่นที่ต่อสู้และพยายามขจัดความไม่เท่าเทียมทางสังคมทั้งหมด

ในการมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสมานฉันท์ ทั้งรายบุคคลและส่วนรวม เราจะได้สัมผัสกับรสชาติของอาณาจักรที่จะมาถึง—“จำนวนมหาศาลที่ไม่มีใครนับได้ จากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกชนชาติ และทุกภาษา” (วิวรณ์ 7: 9, NKJV)—และตระหนักถึงพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าที่ให้รักกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา

“และตอนนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังคงอยู่: ศรัทธา ความหวัง และความรัก แต่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ” (1 โครินธ์ 13:13, NIV)

ถ้อยแถลงนี้ได้รับการโหวตระหว่างคณะกรรมการบริหารคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสส่วนอเมริกาเหนือเมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2021 ในเมืองโคลัมเบีย รัฐแมริแลนด์*

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป